ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – LỚP 1 -5-Năm học: 2011 - 2012 Môn:Toán PDF. In Email
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
Bản tin nhà trường - Tin nhà trường
Viết bởi school   
Thứ bảy, 25 Tháng 8 2012 22:09

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG B           

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – LỚP 1

Năm học: 2011 - 2012

Môn:        Toán

Thời gian: 40 phút

Ngày thi:   16/5/2012

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Ñoïc kó ñeà baøi, khoanh troøn

chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát.

1) Cho dãy số 69 ; 59 ; 70 ; 66.

Số bé nhất là:

a. 69                    

b. 59                              

c. 70                    

d. 66

2) Kết quả tính

79cm – 45cm + 20cm là :

a. 34                    

b. 34cm                         

c. 54                    

d. 54 cm     

3) Một tuần lễ em đi học 5 ngày.

Hỏi em được nghỉ học mấy ngày ?

a. 2 ngày             

b. 3 ngày                        

c. 5 ngày              

d. 7 ngày

4) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?   

             Dgho                

a. 12 giờ              

b. 9 giờ               

c. 5 giờ                

c. Cả 3 câu đều sai

PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 36 + 53              

b. 75 – 51            

c. 44 + 54          

d. 87 – 11

Bài 2. Điền dấu > ; < ; =

thích hợp vào ô trống: (2 điểm)

a) 78 - 70     …    80 - 70                                  

b) 81 + 18     …     76 - 5 + 27

c) 66 – 32   …   12 + 22                                   

d) 61 + 7 – 17 …. 68 - 7

Bài 3. Điền số thích hợp ? (1 điểm)

       toan1            

Bài 4. Một thanh gỗ dài 87cm, người ta cắt đi một đoạn 3 chục xăngtimét. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăngtimét ? (2 điểm)

Bài 5. (1 điểm) Vẽ vào hình bên để có :

 

toan1bai4

- 3 điểm ở trong hình vuông nhỏ.

- 10 điểm ở trong hình vuông lớn.

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN – LỚP 1     

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

 

1

2

3

4

b

d

a

c

Mỗi câu chọn đúng 0,5đ

PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 89            

b. 24          

c. 98          

d. 76

Mỗi câu đúng 0,5đ

Bài 2. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào ô trống: (2 điểm)

a) 78 - 70     <     80 - 70                                  

b) 81 + 18     >     76 - 5 + 27

c) 66 – 32 =     12 + 22                           

d) 61 + 7 – 17   <   68 - 7

Mỗi câu đúng 0,5đ

Bài 3. Điền số thích hợp ? (1 điểm)

 toan1b                                              

Điền 1- 2 số đúng: 0,5đ

Bài 4. (2 điểm)

Tóm tắt: (0,5 điểm)

Có :             87cm

Cắt đi:         3 chục xăngtimét

Còn lại:       … xăngtimét ?

Bài giải (1,5 điểm)

Đổi : 3 chục xăngtimét = 30cm            

(0,5 điểm)

Thanh gỗ còn lại dài là:

87 – 30 = 57 (cm)                                       

(0,5 điểm)

Đáp số: 57cm                    

(0,5 điểm)

        

Bài 5. (1 điểm) Vẽ vào hình bên để có :

- 3 điểm ở trong hình vuông nhỏ.

- 10 điểm ở trong hình vuông lớn.

Gtoan1bai4 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – LỚP 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG B                                                       

Năm học: 2011 - 2012

Môn:        Toán

Thời gian: 40 phút

Ngày thi:   17/5/2012

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

1) Số 775 đọc là:

a.Bảy trăm bảy lăm.

b.Bảy trăm bảy năm.

c.Bảy trăm bảy mươi lăm.

2) Trong các số 365 ; 635 ; 356 ; 563.

Số bé nhất là :

a. 635                         

b. 356                         

c. 365                         

3) Thương của 30 và 3 là:

a. 33                           

b. 90                           

c. 10

4) Một tam giác có số đo mỗi cạnh đều bằng 4cm.

Vậy chu vi của tam giác đó là:

a. 16 cm                      

b. 12cm                      

c. 8 cm

PHẦN I: TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)                                                  

a. 63 + 18                   

b. 724 + 265               

c. 999 – 504                           

d. 100 – 93

Bài 2. Tìm x: (1 điểm)

a) 645 - x = 1 x 101                                     

b) x + 207 =   564 + 24                    

Bài 3. Điền dấu >, <, = (1điểm)

a) 12m 6dm ............ 12m 60cm                                                                    

b)   35m ............ 35cm

Bài 4. Bể nước thứ nhất chứa 747l nước.

Bể thứ hai chứa nhiều hơn bể thứ nhất 231l.

Hỏi bể thứ hai chứa bao nhiêu lít nước? (2 điểm)

Bài 5. (1điểm)

 toan2a

a) Viết tên các hình tứ giác:

....................................................................

b) Viết tên 3 điểm thẳng hàng:

....................................................................

 

Bài 6. Viết số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau

mà tổng các chữ số của số đó bằng 18.( 1 điểm)

Số đó là...........

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN - LỚP 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 đ)

Mỗi câu chọn đúng 0,5đ

1. c                             

2. b                             

3. c                             

4. b

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8đ )

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)                                                  

a. 81               

b. 989             

c. 495             

d. 7

Mỗi phép tính đúng 0,5đ

2. Tìm x ( 1 điểm)

a) 645 - x = 1 x 101                                       

645 - x = 101                                     

x = 645 - 101                                    

x = 544                                  

b) x + 207 =   564 + 24        

x + 207 = 588         

x             =   588  - 207

x             =   381

Mỗi phép tính đúng 0,5đ

Bài 3.

Điền dấu >, <, =

(1điểm)

a) 12m 6dm = 12m 60cm                                                                              

b)   35m > 35cm

Bài 4. (2 điểm)              

Tóm tắt: (0,5 điểm)

toan5b

Bài giải:     (1,5 điểm)

Số lít nước bể thứ hai chứa là:

747 + 231= 978 ( l )

Đáp số: 978 lít nước

Bài 5. (1điểm)

a) Viết tên các hình tứ giác: LIKC, ICBL, IKCA

b) Viết tên 3 điểm thẳng hàng: A,I,B ; BKC ; ALC

Bài 6. Viết số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau

mà tổng các chữ số của số đó bằng 18.( 1 điểm)

Số đó là 189.

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – LỚP 3

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG B                                                                                               

 

Năm học: 2011 - 2012

 

Môn:        Toán

 

Thời gian: 40 phút

 

Ngày thi:   16/5/2012

 

 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

 

(2 điểm)

 

1) Muốn tính diện tích hình vuông

 

ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

 

a. Đúng                                               

 

b. Sai

 

2) Số lớn nhất trong các số

 

74536 ; 74635 ; 74365 ; 69999 là:

 

a. 74536                   

 

b. 74635                    

 

c. 74365                    

 

d. 68999

 

3) Số liền trước số bé nhất có năm chữ số là:

 

a. 10000                    

 

b. 9999                       

 

c. 9000         

 

d. 10001

 

4) Hình chữ nhật có chiều dài 14cm,

 

chiều rộng 8cm. Chu vi là:

 

a. 22cm                      

 

b. 44cm                     

 

c. 44cm2        

 

d. 112cm2

 

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 8 điểm )

 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: ( 2điểm )

 

a) 36271 + 44387          

 

b) 71868 – 25639       

 

c) 1908 x 7              

 

d) 18723 : 6

 

Bài 2. ( 2điểm )

 

a) Tính giá trị biểu thức: (1điểm)       

 

57681 + 8128 : 4

 

b) Tìm x: (1điểm)       

 

x : 8 = 8275- 7568                                                                             

 

Bài 3. ( 1điểm) Tính diện tích hình ABCD.

 

toan3

 

………………………………………………..

 

………………………………………………..               

 

                                             

 

Bài 4. ( 2 điểm) 5 bạn học sinh giỏi được

 

thưởng 75 quyển vở. Biết mỗi học sinh giỏi

 

đều được thưởng đều nhau.

 

Hỏi 8 bạn học sinh giỏi thì được thưởng

 

bao nhiêu quyển vở ?

 

Bài 5: ( 1điểm) Tính tích của số chẵn nhỏ

 

nhất có năm chữ số khác nhau với số lẻ

 

lớn nhất có một chữ số.

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 3

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 đ)

 

Mỗi câu chọn đúng 0,5đ

 

1. b                             

 

2. b                             

 

3. b                             

 

4. b

 

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8đ )

 

Câu 1: Đặt tính rồi tính ( 2điểm )

 

Câu 1: Đặt tính rồi tính ( 2điểm )

 

a) 80658            

 

b) 46229                    

 

c) 13356                  

 

d) 3120 (dư 3)

 

Mỗi phép tính đúng 0,5đ

 

Câu 2: Tính giá trị biểu thức: (1điểm)

 

57681 + 8128 : 4

 

= 57681 + 2032 ( 0,5điểm)

 

= 59713           ( 0,5điểm)

 

Câu 3: Tìm x: (1 điểm)          

 

x : 8 = 8275- 7568

 

x : 8 = 707                ( 0,5điểm)

 

x     = 707 x 8        

 

x     = 5656             ( 0,5điểm)

 

Bài 3. ( 1điểm)                                   

 

Bài giải:

 

Diện tích hình ABCD là: 5 x 5 = 25 (cm2)

 

Đáp số: 25 cm2

 

Câu 4: ( 2điểm )

 

Tóm tắt: ( 0,5điểm)

 

5 bạn :   75 quyển vở

 

8 bạn :   … quyển vở ?

 

Bài giải:

 

Số quyển vở mỗi bạn học sinh giỏi được thưởng là:

 

75 : 5 = 15 (quyển)                     ( 0,5điểm)

 

Số quyển vở 8 bạn học sinh giỏi được thưởng là:

 

15 x 8 = 120 (quyển)                 ( 0,5điểm)

 

Đáp số : 120 quyển vở             ( 0,5điểm)

 

Câu 5: ( 1điểm )

 

                 Bài giải:

 

Số chẵn nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là : 10234

 

Số lẻ lớn nhất có một chữ số là: 9

 

Vậy tích của chúng là: 10234 x 9 = 92106


 

 

 

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II – LỚP 4

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG B

 

Năm học: 2011 - 2012

 

Môn: Toán

 

Thời gian: 40 phút

 

Ngày thi: 17/5/2012

 

 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

 

1) 3/4giờ = … phút

 

a. 15 phút                   b. 45 phút                         

 

c. 20 phút                          d. 80 phút

 

2) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của

 

7km2 426m2 = ……….m2 là:

 

a. 7426                       b. 70426                            

 

c. 700426                           d. 7000426    

 

3) Một mảnh gỗ hình thoi có độ dài hai đường chéo là

 

18cm và 12cm. Vậy diện tích mảnh gỗ đó là:

 

a. 15cm2                      b. 216 cm2                

 

c. 108 cm              d. 108 cm2                     

 

4) Quãng đường từ A đến B dài 27km.

 

Trên bản đồ ghi tỉ lệ 1: 100 000,

 

quãng đường đó được vẽ trên bản đồ dài là:

 

a. 27km                       b. 27dm                      

 

c. 27cm                  d. 27mm

 

 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm)

 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

 

a) 54137 + 6792                                               

 

b) 87254 – 6635

 

c) 4136 x 207                                       

 

d) 44880 : 34

 

Bài 2. (2 điểm)

toan4c

 

 

 

Bài 3. (3 điểm)

 

Lương một ngày công của người thợ cả

 

và người thợ phụ là 300 000 đồng.

 

Tính tiền lương của mỗi người.

 

Biết rằng lương của người thợ phụ

 

bằng 2/3 lương của thợ cả.

 

Bài 4. (1 điểm) Sang năm, tuổi chị Hòa gấp rưỡi tuổi Nam.

 

Hỏi hiện tại Nam bao nhiêu tuổi? Biết Nam kém chị Hòa 6 tuổi.

 

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN – LỚP 4

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

 

   Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

b

d

d

c

 

 

 

Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm)

 

Bài 1. Tính (2 điểm)

 

a) 60929                                                 

 

b) 80619

 

c) 856152                                               

 

d) 1320

 

Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm

 

Bài 2.

toan4d

 

 

 

Câu 3 (3 điểm)           

 

Tóm tắt: (0,5 điểm)                                                 

 

toan4

 

Bài giải:

 

Tổng số phần bằng nhau là:

 

2 + 3 = 5 (phần)                                   (0,5 điểm)            

 

Giá trị của một phần là:  

 

300 000 : 5 = 60 000(đồng)              (0,5 điểm)            

 

Lương của người thợ phụ là:  

 

60 000 x 2 = 120 000 (đồng)           (0,5 điểm)            

 

Lương của người thợ cả là:  

 

300 000 - 120 000 = 180 000 (đồng) (0,5 điểm)            

 

Đáp số:Thợ phụ : 120 000 đồng

 

Thợ cả : 180 000 đồng                       (0,5 điểm)            

 

Bài 4 (1 điểm)

                                                              

Bài giải:

 

Tuổi chị Hòa gấp rưỡi tuổi Nam

 

nghĩa là tỉ số giữa tuổi chị Hòa và tuổi Nam là .

 

Hiệu số tuổi của 2 chị em không thay đổi theo thời gian

 

nên sang năm Nam vẫn kém chị Hòa 6 tuổi. Ta có sơ đồ:

 

             toan4b

 

Hiệu số phần bằng nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)

 

Tuổi Nam hiện tại là:   6 x 2 - 1 = 11 (tuổi)

 

Đáp số: 11tuổi

 

 

 

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II – LỚP 5

 

Năm học: 2011 - 2012

 

Môn: Toán

 

Thời gian: 40 phút

 

Ngày thi: 15/5/2012

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

 

Đọc kĩ đề bài, khoanh tròn chữ cái

 

trước câu trả lời đúng nhất:

 

1) Trung bình một người thợ làm xong 1

 

sản phẩm mất 1 giờ 15 phút.

 

Tính thời gian người thợ đó làm xong 5 sản phẩm như thế. 

 

a. 75 phút                   

 

b. 5 giờ 15 phút               

 

c. 6 giờ 15 phút              

 

d. 1 giờ 75 phút

 

2) 7m3   51cm3  = …   m3 .

 

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:    

 

a. 7,051                     

 

b. 7,000051                    

 

c. 7,0051                       

 

d. 7,00051

 

3) Để có 2,7 x x < 10 thì giá trị lớn nhất của x là:

 

a. 1                            

 

b. 2                                 

 

c. 3                                

 

d. 4
4) Một hình lập phương có diện tích

 

toàn phần là 96cm2.

 

Vậy thể tích của hình lập phương là :

 

a. 16cm2                    

 

b. 64cm                           

 

c. 64cm2                       

 

d. 64cm3         

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm)

 

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

 

a. 42,35 + 290,73                                           

 

b. 749,6 – 76,76

 

c. 4 giờ 21 phút x 5                                       

 

d. 10 giờ 16 phút : 4

 

Bài 2: (2 điểm)

 

a) Tính giá trị biểu thức:                                 

 

17,19 : (8,63 – 6,72)                                            

 

b) Tìm x :

 

x + 7,8 = 3,25 x 6,4

 

Bài 3: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật

 

có thể tích 3,24m3.

 

Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,2m.

 

a) Bể chứa tối đa được bao nhiêu lít nước?

 

b) Tính chiều cao của bể.

 

Bài 4: Cùng một lúc có một ô tô đi từ tỉnh A

 

đến tỉnh B với vận tốc 40 km/giờ và một

 

xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 30 km/giờ,

 

chúng gặp nhau sau 2 giờ. Hỏi:

 

a) Quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét?

 

b) Chỗ gặp nhau cách B bao nhiêu kilômét?

 

c) Khi ô tô đến B thì xe máy còn cách A bao nhiêu kilômét?

 

 

 

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

 

Đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm

 

1.c                              

 

2.b                              

 

3.c                              

 

4. d     

 

II. Phần tự luận: (8 điểm)

 

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

 

a. 42,35 + 290,73 = 333,08                

 

b. 749,6 – 76,76 = 672,84

 

c. 4 giờ 21 phút x 5 = 21 giờ 45 phút                        

 

d. 10 giờ 16 phút : 4 = 2 giờ 34 phút

 

Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm

 

Bài 2: (1,5 điểm)

 

a) Đúng đạt 0,5 điểm                                    

 

17,19 : (8,63 – 6,72)                                                   

 

= 17,19 :     1,91                                                      

 

=             9                                                      

 

b) Đúng đạt 1 điểm                                                                                                       

 

x + 7,8 = 3,25 x 6,4

 

x + 7,8 =  20,8                        (0,5 điểm)

 

x        = 20,8 – 7,8               (0,5 điểm)

 

x        = 13

 

Bài 3: (1,5 điểm)                                           

 

Giải:

 

a) Số lít nước bể chứa tối đa:

 

3,24 m3 = 3240 dm3   = 3240 l           (0,5 điểm)

 

b) Chiều cao bể nước là:

 

3,24 : (1,5 x 1,2) = 1,8 (m)           (1 điểm)               

 

Đáp số :a) 3240 lít nước       b) 1,8 m                                                               

 

- Đáp số sai hoặc thiếu trừ 0,5 điểm

 

Bài 4 (3 điểm)

 

Giải:

 

a) Quãng đường AB dài là:

 

(30 + 40) x 2   = 140 (km)                             

 

(1 điểm)

 

b) Chỗ gặp nhau cách B là:

 

30 x 2)= 60(k m)                                                       

 

(1 điểm)                      

 

c) Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là:

 

140 : 40 = 3,5( giờ)                                                                

 

Với thời gian 3,5 giờ thì xe máy

 

đi được quãng đường là:         (0,5 điểm)

 

30 x 3,5 = 105(km)                                                                

 

Khi ô tô đến B thì xe máy còn cách A là :

 

140 - 105 = 35 ( km)  (0,5 điểm)

 

Đáp số :          

 

a) 140 km

 

b) 60 km                                                                                    

 

c) 35 km

 

- Đáp số sai hoặc thiếu trừ 0,5 điểm

 

- Sai tên đơn vị trừ 0,5 điểm

 

 Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 26 Tháng 8 2012 00:43