DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2012-2013 PDF. In Email
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
Tin tức - Thông báo
Viết bởi school   
Thứ hai, 26 Tháng 11 2012 14:41
PHÒNG GD & ĐT TP BIÊN HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TÂN PHONG B Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2012-2013

(Đính kèm Quyết định số …../QĐ-……., ngày …./11/2012 của trường tiểu học …….thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hoà)

DanhSachGVDG

           
STT Họ và tên giáo viên Năm sinh Nữ/Nam Khối/Môn Đơn vị
1 Trương Thị Oanh 1983 x 1/1 Tiểu học Tân Phong B
2 Nguyễn Thị Nhâm 1983 x 1/3 Tiểu học Tân Phong B
3 Trần Thị Đào 1967 x 1/4 Tiểu học Tân Phong B
4 Đặng Thị Hải 1975 x 1/5 Tiểu học Tân Phong B
5 Dương Thị Kim Hoa 1984 x 1/6 Tiểu học Tân Phong B
6 Nguyễn Thị Kim Hà 1985 x 1/7 Tiểu học Tân Phong B
7 Nguyễn Thị Nga 1971 x 2/1 Tiểu học Tân Phong B
8 Thái Thị Bích Quý 1983 x 2/2 Tiểu học Tân Phong B
9 Võ Thị Tâm 1972 x 2/3 Tiểu học Tân Phong B
10 Nguyễn Thị Oanh 1977 x 2/4 Tiểu học Tân Phong B
11 Ngô Thị Nga 1966 x 2/5 Tiểu học Tân Phong B
12 Nguyễn Thị Lệ Hòa 1958 x 2/6 Tiểu học Tân Phong B
13 Đỗ Thị Vân Khánh 1975 x 3/1 Tiểu học Tân Phong B
14 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1980 x 3/2 Tiểu học Tân Phong B
15 Phạm Thị Kim Liên 1965 x 3/3 Tiểu học Tân Phong B
16 Trịnh Thị Vinh 1974 x 3/5 Tiểu học Tân Phong B
17 Nguyễn Thị Thùy Trang 1982 x 4/1 Tiểu học Tân Phong B
18 Nguyễn Thị Mai Hương 1977 x 4/2 Tiểu học Tân Phong B
19 Vũ Thị Lan Phương 1979 x 4/3 Tiểu học Tân Phong B
20 Nguyễn Phương Hoài Vân 1984 x 4/4 Tiểu học Tân Phong B
21 Nguyễn Thị Trinh 1976 x 4/5 Tiểu học Tân Phong B
22 Phạm Thị Vân 1978 x 4/6 Tiểu học Tân Phong B
23 Hoàng Thị Thúy Ninh 1974 x 5/1 Tiểu học Tân Phong B
24 Ngô Thị Hạnh 1975 x 5/2 Tiểu học Tân Phong B
25 Nguyễn Ngọc Thanh 1977   5/3 Tiểu học Tân Phong B
26 Thiều Thị Hà 1978 x 5/4 Tiểu học Tân Phong B
27 Lê Thị Kim Thu 1963 x 5/5 Tiểu học Tân Phong B
28 Hoàng Thị Hồng Nhung 1974 x AV Tiểu học Tân Phong B
29 Lê Thị Hiên 1978 x AV Tiểu học Tân Phong B
30 Lê Thị Định 1986 x AN Tiểu học Tân Phong B
31 Lê Thị Nga 1986 x MT Tiểu học Tân Phong B
32 Trần Thị Bích Thuận 1980 x TD Tiểu học Tân Phong B
           
           
Tổng cộng danh sách này có …….. giáo viên
        HIỆU TRƯỞNG

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG B

 

Số:     …..   /QĐ- TH                                       

Tân Phong, ngày 19 tháng 11 năm2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2012 – 2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG B

-Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-Căn cứ Thông tư số 21/ 2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

-Căn cứ công văn số 238/PGDĐT-PT ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Phòng giáo dục và đào tạo Biên Hòa về việc “Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cấp tiểu học, năm học 2012 - 2013”;

-Căn cứ vào kết quả Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013 cho 32 giáo viên có tên sau (danh sách đính kèm)

Điều 2. Mỗi giáo viên có tên ở điều 1 được cấp giấy chứng nhận “Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013”.

Các giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường cần tiếp tục phát huy hơn nữa thành tích của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Điều 3. Các bộ phận thi đua, chuyên môn, tài vụ và caùc oâng (baø) coù teân ôû ñieàu 1 căn cứ quyết định thi hành./.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận:                                                                         

- Như điều 3;

- Lưu: VT.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 11 2012 13:33