BÁO CÁO Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013 PDF. In Email
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 
Nhà trường - Tân Phong B
Viết bởi school   
Thứ năm, 19 Tháng 12 2013 18:09

 

Tân Phong , ngày tháng 12 năm 2013

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG B

Số:       /BC-TH

BÁO CÁO

Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013

 

Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, công văn số 7239/UBND-TTr ngày 12/12/2013 của UBND thành phố Biên Hòa hướng dẫn bổ sung thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013, hướng dẫn số 521/PGDĐT-TCCB ngày 16 tháng 12 năm 2013 về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa, trường tiểu học Tân Phong B báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập của mình như sau:

1. Quá trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

- Phạm vi, đặc điểm tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị :

Trường tiểu học Tân Phong B là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Phòng giáo dục và Đào tạo Biên Hoà quản lí.

Nhiệm vụ của nhà trường là tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

     Nhà trường thực hiện quyền tự chủ theo Thông tư số 07/2009/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo. Nhà trường hoạt động theo quy chế hoạt động của đơn vị sự  nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân (có con dấu và tài khoản riêng).

- Các văn bản pháp luật áp dụng :

+ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

- Các văn bản chỉ đạo, đôn đốc của cấp trên;

+ Công văn số 7239/UBND-TTr ngày 12/12/2013 của UBND thành phố Biên Hòa hướng dẫn bổ sung thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013.

+ Hướng dẫn số 521/PGDĐT-TCCB ngày 16 tháng 12 năm 2013 về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa.

- Các văn bản cơ quan, đơn vị đã triển khai như: Kế hoạch, phương án, tổ chức tuyên truyền;

+ Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức triển khai văn bản rộng rãi trong Hội đồng sư phạm nhà trường việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, công văn số 7239/UBND-TTr ngày 12/12/2013 của UBND thành phố Biên Hòa hướng dẫn bổ sung thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013, hướng dẫn số 521/PGDĐT-TCCB ngày 16 tháng 12 năm 2013 về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa.

+ Phương án, kế hoạch thực hiện kê khai tài sản của các đối tượng phải kê khai gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, nhân viên Kế toán, nhân viên Văn thư kiêm thủ quỹ.

- Phân công thực hiện :

a. Hiệu trưởng triển khai các văn bản có liên quan đến Hội đồng sư phạm và các thành viên có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập.

b. Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, nhân viên Kế toán, nhân viên Văn thư kiêm thủ quỹ tiến hành kê khai tài sản, thu nhập của từng cá nhân.

c. Hiệu trưởng trực tiếp nhận các bản kê khai các cá nhân và rà soát lại các nội dung của các thành viên ; tiến hành niêm yết các bản kê khai tại phòng hội đồng

d. Ngày 20/12/2013 : nộp hồ sơ vể Bộ phận Tổ chức Phòng GD&ĐT Biên Hòa.

- Những thuận lợi hay khó khăn, vướng mắc :Không có.

2. Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập

2.1 Kết quả kê khai

Tình hình chung triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm thời gian tiến hành, cách thức tổ chức, số đơn vị (trực thuộc) phải/đã triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập (có thể chia thành các nhóm theo đặc điểm hoạt động) :

Việc tổ chức kê khai được tiến hành đúng kế hoạch. Hình thức tổ chức phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và từng cá nhân. Tiến độ thực hiện đạt yêu cầu.

Số liệu về số người kê khai gồm:

- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm : 05 thành viên. Trong đó số người phải kê khai tăng 01 người (văn thư kiêm Thủ quỹ) so với năm trước, lý do : đối tượng kê khai tăng thêm có liên quan đến tài vụ là Thủ quỹ.

- Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm; tỷ lệ 100% số người kê khai;

- Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị : 05 bản;

- Số lượng và danh sách bản kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý : không có;

- Số lượng và danh sách bản kê khai do tổ chức cấp trên quản lý : 05 bản;

2.2 Kết quả công khai

Tình hình chung triển khai việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cơ quan : đơn vị thực hiện công khai bằng hình thức dán công khai tại phòng họp để giáo viên theo dõi;

Tình hình thông tin phản ánh sau khi công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập trong năm.

Số liệu về số bản kê khai được công khai: 05 bản

- Số bản kê khai đã công khai; tỷ lệ 100% so với số bản đã kê khai;

- Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết; 05 bản tỷ lệ 100% so với số bản đã công khai;

2.3 Kết quả thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập

Tình hình thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập trong cơ quan, đơn vị bao gồm việc tự kiểm tra, yêu cầu của công tác quản lý cán bộ, yêu cầu xác minh của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. Việc yêu cầu giải trình và xem xét giải trình trong minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, đơn vị. Việc xác minh, kết luận về minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Số liệu về giải trình, xác minh tài sản, thu nhập :

- Số người yêu cầu giải trình kê khai, nguồn gốc tài sản, thu nhập : Không có

- Số người được xác minh tài sản, thu nhập : Chưa có

- Số người đã có kết luận về minh bạch tài sản, thu nhập : Không có

- Số người đã có kết luận không trung thực trong minh bạch tài sản, thu nhập : Không có

2.4 Kết quả xử lý kỷ luật trong xác minh tài sản, thu nhập

Tình hình vi phạm và xem xét xử lý các vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Số liệu về xử lý vi phạm

- Số người đã bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; chia theo hình thức kỷ luật (cảnh cáo; khiển trách; hình thức khác) : Không có.

- Số người đã bị xử lý kỷ luật do vi phạm thời hạn trong minh bạch tài sản, thu nhập (chậm tổ chức kê khai, chậm kê khai, chậm tổng hợp, báo cáo kết quả minh bạch tài sản) và chia theo hình thức xử lý kỷ luật : Không có

- Số người đã bị xử lý trách nhiệm trong xác minh tài sản, thu nhập chia theo các lỗi vi phạm và hình thức xử lý : Không có

3. Đánh giá chung.

- Các mặt thuận lợi, khó khăn khi triển khai công tác minh bạch, tài sản trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình :

Người trong diện kê khai sẽ lúng túng khi phải tự định giá một số tài sản trước đây không phải kê khai nhưng lần này phải kê khai như : các khoản nợ (gồm các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ), nhà ở không thuộc sở hữu của mình ( ở chung với bố mẹ, anh chị...).

- Các ý kiến góp ý, đề xuất khắc phục : Không cóHIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Biên Hoà;

- Lưu VT.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: